Leveranstid 1-3 arbetsdagar. Fraktfritt över 599 kr.

Professionell rådgivning 031-13 44 21

Personlig och kunnig kundtjänst

Leveranstid 1-3 arbetsdagar. Fraktfritt över 600 kr.

Professionell rådgivning 031-13 44 21

Köpvillkor

Villkor för Användande av Djurbutiken & dess Webbtjänster

Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor (nedan Villkoren) tillämpas på användarens verksamhet i Djurbutiken webbtjänst (nedan Tjänsten) oberoende av med vilken dataterminalutrustning användaren använder våran tjänsten.

När Användaren använder våran Tjänsten, anses Användaren ha godkänt vid vardera tidpunkt gällande Villkor och de anvisningar som ges i tjtänsten samt samtyckt till att följa dessa. Vid användning av Tjänsten är Användaren dessutom skyldig att följa vid vardera tidpunkt tillämplig lagstiftning samt god praxis. 

Tjänsteleverantör 

Djurbutiken.nu (Org:559089-0520)
Labol 230
444 93 Spekeröd

E-post: kundservice@djurbutiken.nu

Kundtjänst Tel: 031-134421

Behandling av personuppgifter och platsdata

Djurbutikem har rätt med hjälp av tjänsten samla in och behandla personuppgifter och platsdata i enlighet med det som anges i dataskyddsbeskrivningen. Nyttjandet av platsdata kan användaren av mobiltjänsten avaktivera via inställningarna för dataterminalutrustningen och programmet.

Cookies

I tjänsten används cookies eller andra motsvarande tekniker med vars hjälp Djurbutiken kan samla in information om användningen av tjänsten och utveckla bättre användarupplevelser till exempel genom att erbjuda ett intressant informationsinnehåll för användarna.

Användaren kan med hjälp av sina egna webbläsarinställningar hantera lagringen av cookies och andra motsvarande tekniker på sin dataterminalutrustning och även förhindra cookies helt och hållet. Om man förhindrar cookies eller raderar lagrade cookies kan det ha en negativ inverkan på tjänsten eller delar av den eller dess funktioner. Om användaren inte har förhindrat cookies genom sina webbläsarinställningar, anses användaren ha godkänt de cookies som används i tjänsten.

Förhindrande av cookies görs webbläsarspecifikt.

Rättigheter och skyldigheter i användningen av Tjänsten

Användaren har rätt att använda tjänsten i enlighet med dessa Villkor och de anvisningar som ges separat i tjänsten. Djurbutiken har rätt att neka användaren att använda tjänsten om hen har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i tjänsten, lagen eller god praxis.

För att bekanta sig med och använda Djurbutikens tjänster, får Användaren bläddra i tjänsten samt skriva ut eller på annat sätt kopiera eller spara kopior av innehållet i tjänsten till sin egen dataterminalutrustning endast för eget, icke-kommersiellt bruk.

Användaren har inte rätt att på något som helst sätt redigera tjänsten eller innehållet i den. Användaren får heller inte dela, sprida, förmedla, framföra publikt eller på annat sätt tillgängliggöra för allmänheten tjänsten som den är eller i redigerad form eller delar av den, såvida uttryckligt tillstånd till det inte ges i dessa Villkor eller i tjänsten.

Djurbutiken har även rätt att när som helst utan föregående meddelande eller ersättningsskyldighet ändra tjänsten eller dess innehåll, begränsa användningen av tjänsten eller delar av den eller helt avbryta eller avsluta tillhandahållandet av tjänsten, dess innehåll eller vilken del som helst av den. Om användaren har agerat i strid med dessa Villkor, de anvisningar som ges separat i tjänsten, lagen eller god praxis, har Djurbutiken rätt att förhindra att användaren får åtkomst till tjänsten och neka fortsatt användande av tjänsten.

Innehåll som Användaren skapar i tjänsten  

Användaren förbinder sig att i tjänsten inte skapa eller förmedla sådant innehåll som strider mot lagen eller god praxis, är olämpligt, bryter mot någon tredje parts rättigheter eller gör reklam för en tredje parts produkter eller tjänster rättslöst och utan föregående tillstånd av Djurbutiken.

Användaren ansvarar för det innehåll som hen skapar och förmedlar i tjänsten och ger Djurbutiken sådan användarrätt till det som avses i dessa Villkor. Vid behov ska användaren inhämta rättighetsinnehavarens (till exempel fotografens och/eller det fotograferade objektets) tillstånd innan innehållet förmedlas i tjänsten.  

Användaren beviljar Djurbutiken rätten att utan kostnad publicera och använda det innehåll som användaren har skapat för de syften som det har insamlats.

Djurbutiken gör ingen förhandsgranskning av det innehåll som användaren skapar eller förmedlar i tjänsten, och är där av inte ansvarig för någon del av det. Djurbutiken har utan skyldighet att meddela användaren när som helst att på förhand eller i efterhand ta bort innehåll som användaren har förmedlat i tjänsten, som Djurbutiken efter eget gottfinnande anser strida mot dessa Villkor eller som på annat sätt är menligt eller skadligt för Djurbutiken eller tredje parter, eller annat innehåll efter eget gottfinnande, till exempel korrigering av skrivfel. Vem som helst kan genom att kontakta Djurbutiken begära borttag av innehåll som förmedlats i tjänsten.
Djurbutiken beslutar om huruvida sådana begäranden ska uppfyllas.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess innehåll, såsom texter, bilder, produktinformation, varumärken, attribut och program, är egendom som tillhör Djurbutiken och dess samarbetsparter och skyddas av upphovsrättslagar och internationella licensavtal för upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter.

Samtliga immateriella rättigheter relaterade till tjänsten och dess innehåll (såsom upphovsrätt, registrerade och icke-registrerade varumärkes- och mönsterrättigheter, domännamn, patent, affärshemligheter och databasrättigheter) och det goodwillvärde som följer på användningen av dem tillhör Djurbutiken eller dess samarbetsparter. Djurbutiken ger inte användaren varken direkt eller indirekt rätt till några som helst immateriella rättigheter.

Länkar och sociala plugin-program

Internetanvändare kan bädda in länkar som leder till tjänsten på tredje parters webbplatser som öppnas när användaren klickar på dem, förutsatt att en sådan länkning på grund av länkens utformning eller dess placering eller av andra skäl inte inverkar skadligt på Djurbutikens rykte eller skapar fel uppfattning om att det skulle finnas en koppling mellan administratören för den länkade webbplatsen eller dess produkter eller tjänster och Djurbutiken. En sådan länk får inte innehålla Djurbutikens varumärken i bildform.

Tjänsten kan innehålla länkar till externa webbplatser, som ägs och administreras av tredje parter. Djurbutiken granskar inte innehållet på de länkade webbplatserna och det är på intet sätt inom Djurbutiken kontroll. Således ansvarar inte Djurbutiken för någon del av innehållet på de länkade webbplatserna eller webbplatsernas dataskydd.

Länkarna i tjänsten till externa webbplatser och externa länkar till Djurbutikens tjänster får indikerar på intet sätt någon koppling mellan Djurbutiken och den länkande eller länkade tredje parten.

Tjänsten kan innehålla så kallade sociala plugin-program, såsom Facebooks och Instagram knappar Dela och Gilla. När användaren använder tjänsten är dessa knappar som standard avaktiverade. De förmedlar inga data till sociala mediatjänster utan användarens egen aktiva och frivilliga åtgärd.

Knapparna för sociala plugin-program kan synas i en del av våra tjänster, men innehållet i dem kommer direkt från den ifrågavarande sociala mediatjänsten. När användaren använder tjänsten, läser den sociala mediatjänstens plugin-program av att användaren är inloggad i den ifrågavarande sociala mediatjänsten och kan således göra en koppling mellan användarens användning av tjänsten till ett användarkonto i den sociala mediatjänsten. Om användaren inte är inloggad i den sociala mediatjänsten, kan den sociala mediatjänsten inte koppla användarkontot till Tjänsten. Sociala mediatjänster, såsom Facebook, kan samla in information om användarens användning i enlighet med vid vardera tidpunkt gällande villkor för deras sekretesspolicy. Facebook överlåter inte sina insamlade data till Djurbutiken, såvida användaren inte har gett sitt uttryckliga samtycke till det.

Användaren kan bekanta sig med villkoren för plugin-tjänsterna i respektive tjänst.

Ansvarsbegränsningar

Djurbutiken strävar efter att tillhandahålla användaren tjänsten obruten, rättslöst och störningsfritt, Djurbutiken ansvarar inte för tillförlitligheten, korrektheten, felen, bristerna, ofullständigheten eller andra fel i tjänsten eller informationen som förmedlas i den, och inte heller för informationen eller innehållet som användaren har skickat eller mottagit eller låtit bli att skicka eller inte tagit emot med tjänsten. Djurbutiken kan heller inte garantera och ansvarar inte för datasäkerheten för information i tjänsten eller information som förmedlas via tjänsten.

Djurbutiken ansvarar inte för några som helst skador som uppstår på grund av användningen av tjänsten eller dess innehåll, eller förhindrande av användningen eller dessa Villkor, såvida det inte föranleds av tillämplig tvingande lagstiftning.

Ändringar av villkor

Djurbutiken har rätt att efter eget gottfinnande ändra dessa Villkor genom att meddela det till användaren via e-post eller tjänsten. Villkorsändringarna träder i kraft när de har meddelats.

Avtalsvillkor för Djurbutiken´s Onlinebutik

Allmänt

Dessa är avtalsvillkoren för Djurbutiken (nedan Djurbutiken) onlinebutik. Dessa avtalsvillkor tillämpas mellan Djurbutiken och konsument (nedan Kunden) då Kunden köper produkter från Djurbutiken via Djurbutikens webbplats www.djurbutiken.nu. Dessutom tillämpas Djurbutiken allmänna användningsvillkor för webbtjänsten då Kunden använder Djurbutiken´s onlinebutik.

Att använda onlinebutiken

Djurbutikens onlinebutik kan nyttjas av Kunder som har fyllt 18 år, har en giltig e-postadress och ett mobilnummer. Kundtjänst finns på svenska och engelska.   

Man behöver inte registrera sig för att göra en beställning. Kunden måste dock i samband med beställningen fylla i de obligatoriska uppgifterna. Kunden ansvarar för att de uppgivna uppgifterna är korrekta och är skyldig att utan dröjsmål meddela Djurbutiken om de ändras.

Beställningen av produkterna sker genom att man väljer produkter i onlinebutiken till varukorgen. Djurbutiken bekräftar mottagandet av beställningen till den av Kunden uppgivna e-postadressen med ett automatiskt meddelande. Kunden ska kontrollera att innehållet i beställningen som uppges i bekräftelsen av mottagandet motsvarar beställningen som Kunden har gjort. En beställning som förbinder Kunden uppstår då Kunden skickar sin beställning i onlinebutiken. En beställning som förbinder Djurbutiken uppstår då Djurbutiken har skickat avtalsbekräftelsen till Kunden (se punkt 7 Bekräftelse på upprättat avtal). Innan avtalsbekräftelsen skickas har Djurbutiken rätt att neka Kundens beställning.

Personuppgifter

Djurbutiken behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med vad som tillåts och krävs av vid vardera tidpunkt gällande dataskyddslagstiftning. Mer information om behandling av personuppgifter finns i Djurbutiken´s dataskyddsbeskrivning.

Djurbutiken ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med Djurbutiken samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Djurbutiken och dess samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering.

Orderbekräftelse

När du beställt dina varor så skickas en bekräftelse till den angivna e-postadressen. Denna orderbekräftelse fungerar även som ditt kvitto och där finns ditt ordernummer som du måste ha om du kontaktar vår kundservice, vill spåra en försändelse eller göra en retur.

Outlösta paket

Outlöst paket debiteras med avgift på 200:- för att täcka de fraktkostnader som ett icke uthämtat paket innebär för oss. Ditt paket ligger normalt i 14 dagar hos ombudet innan det skickas tillbaka till vårt lager.

Åldersgräns

För att få handla på Djurbutiken skall man ha fyllt 18 år eller ha målsmans godkännande. I dagsläget kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Ångerrätt

Du som konsument har rätt att ångra ditt köp inom 30 dagar från det att du mottagit dina varor. Så långt möjligt skall varan returneras i väsentligt oförändrat skick. Om varan har hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan du bli skyldig att ersätta Djurbutiken för varans värdeminskning. Läs mera under rubriken retur som beskriver hur du går tillväga för att returnera en vara till oss.

Reklamationer

Om en produkt skulle visa sig vara defekt eller felaktig kan varan returneras. Vid en reklamation av felaktig eller defekt vara skall du som kund vara helt utan kostnad. Reklamation till Djurbutiken ska göras inom skälig tid från det att kunden mottagit ordern, dock senast inom två månader. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Läs mer under rubriken retur som beskriver hur du går tillväga för att returnera en vara till oss.

Retur

Om du av någon anledning vill returnera ditt köp, vänligen Maila oss. Efter att du mailat oss om vad dt gäller för vara och varför samt dina uppgifter skickar vi ut en retursedel till dig med vår returadress förtryckt som innebär att vi står för frakten tillbaka till vårt lager. Om du inte skriver med giltiga kontaktuppgifter, uppgifter om vilken produkt och avvaktar retursedel, kommer vi inte kunna ersätta dig för frakten. OBS! om du ska returnera en vara, använd alltid ytteremballage och tejpa aldrig returetiketten direkt på originalförpackningen. Vi kan inte ta tillbaka frys/färskfoder, då det tinar på väg tillbaka till lagret. Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Så långt möjligt skall varan vara oanvänd. Om varan har hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion kan du bli skyldig att ersätta Djurbutiken för varans värdeminskning. Vi är skyldiga att upplysa om att du som konsument även kan använda Konsumentverkets standardblankett. Notera att om du använder denna blankett kan vi inte ersätta dig för dina returkostnader, vi rekommenderar därför att du istället använder Djurbutiken´s mailkontakt för snabb och smidig handläggning.
OBS! Om returen gäller en fodersäck och fodersäcken är öppnad, vänligen kontakta kundtjänst på kundservice@djurbutiken.nu

Vi erbjuder smakgaranti på vissa fodersorter, detta innebär att om ditt djur inte vill äta av fodret kan du få pengarna tillbaka om du har minst 80% kvar av fodret samt fodrets originalförpackning. Kontakta kundtjänst för vidare information, kundservice@djurbutiken.nu

Vi tillämpar ingen bytesrätt på varor, vill du ha en annan vara gör du istället en ny beställning som vanligt på hemsidan med en ny betalning

Trygg e-handel

Djurbutiken Samarbetar med Klarna för en trygg e-handel och trygga betalningsförmåner.
Läs mer om klarna på klarna.se

Priser

Alla priser som anges på Djurbutiken är inklusive mervärdesskatt (moms). Om momsen skulle förändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp.

Djurbutiken strävar efter att hålla de prisuppgifter och tillgänglighetsuppgifter gällande produkterna som visas i onlinebutiken aktuella och korrekta, men garanterar inte och ansvarar inte för informationens korrekthet eller produkternas tillgänglighet. Om ett pris som visas i onlinebutiken är uppenbarligen felaktigt, förbehåller sig Djurbutiken rätten att häva avtalet. Priset anses ha varit klart felaktigt åtminstone då det avviker märkbart från den normala prisnivån för en motsvarande produkt eller då kunden på annat sätt borde ha förstått att priset är felaktigt (t.ex. om priset är 0,00 sek).

Återbetalning

Vid reklamationer eller ångrat köp får du som kund dina pengar tillbaks inom 14 dagar från den dag då Djurbutiken mottagit dina varor i retur. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto.

Transportskador

Djurbutiken ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras snarast, dock senast inom sju dagar. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att paketet inte är transportskadat. Vi rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Djurbutiken´s kundservice.

Betalning

Kort och banköverföring

Om du betalar med kort eller via överföring från din bank använder vi oss av Klarna. När du handlar hos Djurbutiken förflyttas du till en krypterad säker sida där betalningen sker. Inga kontouppgifter eller kortuppgifter lagras av oss. Kortbetalningarna innefattas av 3D-Secure som är en säkerhetsstandard framtagen av bankerna.

Faktura

Vi erbjuder även betalningar via faktura genom Klarna som är den ledande aktören inom fakturering av e-handel. Med Klarna kan du handla nu och betala efter leverans och behöver inte uppge dina kortuppgifter. Vi tar inte ut någon extra kostnad om du väljer att betala med Klarna faktura. Betalningstid av en faktura från Klarna är 14 dagar.

Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr samt dröjsmålsränta om 25,5%. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Du som kund kan även dela upp din betalning genom att välja Klarna konto i kassan. Med Klarna konto kan du som kund avbetala beloppet. Det som tillkommer med Klarna konto är en årsränta på 19,5% och aviavgift på 29 kr (ingen uppläggningsavgift).

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Djurbutiken rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Djurbutiken inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Djurbutiken´s skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Djurbutiken förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger två månader har såväl du som Djurbutiken rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Tvist

Djurbutiken följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Mer information hittar du på EU’s gemensamma tvistlösningssida.

Vi är för närvarande på ledighet på obestämd tid. Inga beställningar kommer därmed att bearbetas. Avvisa